English
فارسي
     تشريح اصول کارکرد نسل جديدي از موتورهاي دوار (موتور دوار حلقوي)
پروژه هاي درحال اجرا
تشريح اصول تكنولوژي موتور دوار حلقوي، بررسي ايده طراحي نوع جديدي از موتورهاي دوار است كه بر اساس يك سيكل دوزمانه خاص كار مي كند. اين طرح هنوز مراحل طراحي تئوري خود را سپري مي كند اما به دليل مشابهت آن با موتورهاي رفت و برگشتي، احتمال آن مي رود كه بتوان آن را بر مبناي تمام سوخت هاي رايج طراحي كرده و در تمام زمينه هايي كه به موتورهاي احتراق داخلي احتياج است به كار برد.

در اين طرح، بلوك سيلندر مشابه يك حلقه طراحي مي شود و يك پيستون دوار كه همواره جهت حركت آن ثابت است، بر اثر احتراق در داخل آن به چرخش در مي آيد. نحوه كاركرد اين موتور به صورت خلاصه به شرح زير است: ابتدا، گازهاي سوخته از درون يك محفظه احتراق تقسيم شده خارج شده و از پشت به پيستون فشار آورده و آن را به جلو مي راند. در اين حين هواي ورودي در جلوي پيستونِ در حال چرخش، متراكم شده و سپس به درون همان محفظه احتراق وارد مي شود. البته بايد توجه داشت كه همواره گازهاي حاصل از احتراق مابين پيستون، ديواره هاي سيلندر، و يك صفحه فلزي محدود هستند تا با هواي تازه مخلوط نشوند. سپس، زماني گازهاي حاصل از احتراق از سيلندر خارج شدند، پيستون دوباره به جلوي محفظه احتراق رسيده و يك سيكل كاري جديد آغاز مي¬شود. اكنون هواي فشرده شده در سيكل قبل توسط پاشش مستقيم انژكتور و شمع محترق شده و گازهاي حاصل از احتراق، پيستون را در اين سيكل جديد به جلو مي راند تا دوباره هواي تازه در جلوي پيستون براي سيكل كاري بعد متراكم شود. كورس اول مشابه موتورهاي احتراق داخلي دوزمانه است اما كورس دوم كمي متفاوت است.

محاسبات اوليه نشان مي دهند كه با فراهم آوردن شرايط ويژه اي از توليد كار كه تنها در اين نوع از موتورها فراهم مي شود، مي توان توان ترمزي ، راندمان مصرف سوخت و راندمان مكانيكي بسيار بيشتري نسبت به موتورهاي رفت و برگشتي توليد كرد. مهمترين شرايط فراهم شده در اين موتور، كاهش سطح اصطكاكي و تكرار سيكل كاري در كمتر از يك دور كامل محور مركزي (سيكل تركيبي) است. در اين طرح، زماني كه براي افزايش توان خروجي تعداد پيستون ها افزايش مي يابد، از حلقه بزرگتري نيز استفاده مي شود كه اين حلقه هيچگاه از ابعاد موتورهاي فعلي بزرگتر نخواهد بود. حال زماني كه از 2، 3، 4 ... سيلندر استفاده مي شود، سيكل كاري در 2/1، 3/1، 4/1 ... از يك دور دوران كامل شفت، كامل شده و توان خروجي بجاي n برابر شدن، تقريبا n^2 برابر مي شود. با اين حال، شرايط هر سيكل كاري همواره ثابت بوده و تقريبا مشابه سيكل كاري مذكور است. در ضمن استفاده از چند پيستون باعث مي شود تا موتور بالانس باشد.
 
بازگشت


آخرين تغییرات

پروژه هاي انجام شده

پروژه هاي درحال اجرا

مقالات و كتب منتشره

Copyright © ETTA Group Designed by Ideal group